Finanční a business cíle

Pro hladký průběh všech politik je zapotřebí stanovit si cíle, tedy čehož chce daná instituce dosáhnout. I EU má své finanční a business cíle.

EU je však institucí, která nerada plánuje až moc do budoucna. Proto si tvoří spíše menší plány na kratší časový úsek. Hlavním důvodem je to, aby mohla průběh těchto cílů lépe reflektovat a vidět i malé pokroky v tomto směru.

Nynější program, který se EU snaží sledovat, se jmenuje strategie Evropa 2020. Jedná se v podstatě o cíle, které chce Evropa dosáhnout do roku 2020. Těchto cílů je pět. Na základě těchto cílů si pak každý členský stát vytváří své vlastní vnitrostátní cíle, které by měly být v souladu s těmi evropskými. U nich se berou v potaz rozdílné podmínky, které ve státech panují a musí na ně být brán zřetel. Pojďme si tedy pomalu rozvést oněch pět hlavních bodů.

  • Zaměstnanost. Ta by měla do roku 2020 dosáhnout 75% osob nacházejících se v produktivním věku – tedy od 20 do 64 let.
  • Výzkum, inovace a vývoj. V této oblasti se bude EU snažit investovat 3% svého HDP. Právě tato oblast hraje důležitou roli do budoucna a není dobré ji zanedbávat. Právě na vývoji stojí nejen udržování životního prostředí, ale také technologický rozvoj, který je nezbytný.
  • Na to se váže i životní prostředí, změna klimatu a energetika. Cílem bude do roku 2020 snížit emise skleníkových plynů a to o 20%. V nejlepším případě o 30%. To však pouze za předpokladu, že k tomu budou vhodné podmínky. Toto snížení se bude porovnávat s podmínkami, které panovaly v roce 1990. Dále se bude zvyšovat podíl energie, která plyne z obnovitelných zdrojů a to na 20%. Stejné číslo platí u energetické účinnosti.
  • Předposledním bodem je vzdělání. Do roku 2020 se tak EU bude snažit snížit míru nedokončeného studia pod 10%. Apelovat bude taktéž na vysokoškolské vzdělání, neboť chce dosáhnout toho, aby mezi lidé ve věkové kategorii 30-34 let byl podíl vysokoškolsky vzdělaných až 40%.
  • Posledním cílem je boj s chudobou a sociálním vyloučením. Přesněji řečeno, cílem bude snížit počet lidí, kteří žijí v chudobě či sociálním vyloučení o 20 miliónů.