Evropské finanční trhy

Silvana ComugneroJak už bylo zmiňováno výše, ekonomika je hlavním hnacím motorem Evropské unie. Na jakých trzích se však odehrává? Kde je její hlavní herní pole?

Nejprve si ujasníme, co to trh vlastně je. Jedná se o místo, kde se střetává nabídka s poptávkou. Taktéž se jedná o místo, kde se kupující setkává s prodávající stranou a určují cenu zboží a množství, které jsou ochotni prodat, nebo koupit.

Hlavním orgánem, který stojí nad vším, co se ekonomiky týče, je Evropská centrální banka. Ta představuje hlavní prvek celého Eurosystému a je také mechanismem, který dohlíží na celkový ekonomický proces. Její úlohou je sloužit ve prospěch obyvatelů Unie tím, že chrání hodnotu eura a drží ekonomickou stabilitu na trzích.

Pro dohled nad finančními trhy EU byl v roce 2011 zřízen systém, který zahrnuje tzv. národní dohledové orgány. Jimiž jsou – Evropský orgán pro bankovnictví, Evropský orgán pro cenné papíry a trhy, Evropský orgán pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní připojištění. Dále taktéž Evropská rada pro systémová rizika. Tyto orgány byly zřízeny hlavně z důvodu finanční krize, která probíhala mezi lety 2008-2009. Cílem je do budoucna zamezit vypuknutí takovéto krize.

Existuje taktéž ESFS, což je Evropský systém dohledu nad finančním trhem. Ten byl vytvořen jako decentralizovaný, vícevrstevný systém orgánů, které mají za úkol dohlížet na trhy v Evropské unii. První nápad o této sítí padl v roce 2009.

Cílem tohoto systému je dohlížet a regulovat finanční trhy, zřídit orgány dohledu, sestavení výboru orgánů dohledu a zavedení vnitrostátního dohledu. Potřebný je taktéž jednotný systém dohledu, který bude uplatnitelný ve všech členských státech obdobně. Významný podíl na tom všem má Evropský parlament, který stojí za procesem vytváření právních předpisů EU.

Finanční trhy EU jsou spletitou sítí navázanou na síť celosvětového rázu. Je rozhodně zapotřebí takových to institucí, které budou na správný chod dohlížet a budou se co nejvíce snažit vyhnout se situaci z roku 2008. Nebo se alespoň pokusit o to, aby měly finanční krize daleko menší dopad.